woensdag 5 oktober 2011

Voorbeeld

Na een jaar gratis in te zien te zijn geweest, dient dit kleinfruit blog nu als voorbeeld.

Het echte blog AKTUEEL  is te vinden op de site:

 www. ribesconsult.nl

Daar vindt u tevens hoe u zich op de AKTUEEL kunt abonneren.

@Ribesconsult.
Adri van Eck
06-45004067

vrijdag 30 september 2011

Toelating Signum

Hierbij het eerste bericht na mijn vakantie.

SIGNUM
Zojuist ontving ik het bericht dat er weer een nieuw middel is toegelaten in de teelt van aalbessen, bramen en frambozen.
Het betreft het middel Signum van BASF.
Het middel was in de aardbeien al toegelaten en betreft een uitbreiding van de bestaande toelating.


Signum op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobine.
Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor de teelt van aardappelen,
karwij, crambe, pruim, kers, morel, aalbessen, frambozen, bramen, aardbei, sluitkool, bloemkool,
broccoli, Chinese broccoli, spruitkool, wortel, uien, sjalotten, prei, asperge, in de bedekte teelt van
sla, andijvie-achtigen, veldsla, rucola, radijs, rettich, daikon, kruiden, in de bedekte niet-
grondgebonden teelt van tomaat, paprika, aubergine, in greens van golfterreinen, in de
graszodenteelt en in de bedekte veredelings- en zaadteelt van akkerbouw en groentegewassen.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik.In werking treden besluiten.
De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl (de digitale opvolger van de Staatscourant).
De middelen die in dit persbericht genoemd worden, mogen dan ook pas vanaf dat moment gebruikt worden.
In het algemeen geschiedt dit twee tot vier weken na de collegevergadering.
Dan pas worden de hier vermelde besluiten ook in de bestrijdingsmiddelendatabank vermeld.
De datum van bekendmaking wordt vermeld in de Staatscourant.


Zodra ik meer informatie heb omtrent de gebruiksvoorwaarden, zal ik die meedelen.
Dit middel is een middel dat pas volgend voorjaar zinvol gebruikt kan worden.


LUIZEN
Controleer de gewassen op luizen.
Kijk ook of er natuurlijke vijanden zitten.
Alleen in zeer ernstige situaties ingrijpen.

SPINT
Overweeg Vertimec bij een hoge aantasting.
In het voorjaar kan dat echter ook nog.
Kijk, evenals bij de luizen, naar natuurlijke vijanden.


Dit is tevens het laatste bericht wat voor een ieder vrij te bekijken was.
Voor informatie omtrent abonnementen: kijk op de website of bel 06-45004067.@Ribesconsult.

zaterdag 27 augustus 2011

Augustus 2.

Weer.
De zomer is nat na een droog voorjaar.
Uit de kaarten van het KNMI blijkt dat er inmiddels een neerslagoverschot is ontstaan. Het zuidoosten heeft minder neerslag gekregen dan de rest van het land. 

Augustus was een sombere maand met weinig zonuren, normale temperaturen en in het oosten en zuidoosten de dubbele hoeveelheden regenval van normaal.

Vruchtrot.
Onder deze omstandigheden hebben schimmels grote kansen. 

Bramen en frambozen worden bij voorkeur niet tijdens de oogst gespoten, maar soms is het nodig.
De veiligheidstermijn van Captan is 4 dagen en van Iprodion is 3 dagen.
Verwijder  de aanwezige rotte vruchten van het perceel.
Gooi ze niet op de zwartstrook.
Snoei verder zoveel als mogelijk het gewas open.
Laat licht toetreden. 

Phytopthora.
In de opkweek van een nieuwe aanplant frambozen is de regen ook een stimulans voor de Phytopthora.
Zeker bij niet overdekte percelen is het zaak een behandeling met Paraat uit te voeren.

Naast fosfaat kan ook de meststof kalifosfiet of magnesiumfosfiet worden toegepast. 

Zorg ervoor dat er geen natte plekken in de aanplant zijn.
    
Stengelziekten.
Houd de gewassen zo veel mogelijk open. 
Vooral onderin is een goede luchtdoorstroming belangrijk om allerlei schimmels die op verwondingen komen te remmen.

Bloemknopaanleg braam en framboos.
Bloemknop bij braam en framboos wordt bij de normale frambozen in de herfst aangelegd.
Op het moment dat de nachttemperatuur onder een bepaald niveau daalt, bij afnemende daglengtes, gaat de vegetatieve groei van de groeipunt afnemen, en uiteindelijk stoppen, hetgeen de start betekent van de bloemknopaanleg in de reeds aangelegde bloeistengel.
Tot op heden is de temperatuur in augustus nog niet voor een aantal dagen achtereen laag geweest.
De laatste week is de gemiddelde temperatuur hoog en het aantal groeigraaduren eveneens.
De lichthoeveelheden zijn echter laag.
Dit betekent de vorming van zwakke cellen op de plaatsen waar celdelingen plaatsvinden.
Daardoor kan de kans op vorstschade later toenemen.
Probeer daarom de EC rond de 2,5 te houden.
Geef alleen water als het nodig is en probeer per week een bepaalde hoeveelheid meststoffen in de pot of grond te krijgen.
Voorkom dat de pot of de grond verzadigd raakt met water.
Geef liever te weinig dan te veel water.
Door deze vegetatieve situatie zal de bloemknopaanleg laat starten.
Of er al een omslag heeft plaatsgevonden is mogelijk te controleren door een scheut te toppen en daarna te kijken of de zijogen uitlopen.
Lopen ze niet meer uit dan is de omslag daar.
Indien men zeer lange eenjarige takken heeft, dan die takken, indien ze dik zijn, geheel wegnemen danwel terugknippen tot 30 cm boven de 1,80 m.
Indien de planten een hoogte van 2 meter bereikt hebben, kan nu de kraan worden dichtgedraaid.
Als de aanplant nog niet op de gewenste hoogte is, doorgaan met fertigeren. 
Houd de eventuele overkapping er nog wel boven, zodat het droger zetten effectief is.
Naarmate de daglengte verder daalt, worden de nachten ook kouder en zal de omslag plaats vinden in de loop van de eerste twee weken van september.
Het is na die omslag zaak om op dat moment de fertigatie weer met een hoge EC te hervatten gedurende twee weken en de kap er op te laten tot half oktober.
Daarna stoppen met fertigeren, omdat anders de gevoeligheid voor vorstschade toeneemt.
Met het oog op de mogelijke windschade is dan het plastic verwijderen aan te raden. Met het oog op de verdere ontwikkeling van bloemknop niet.
Dan is het het beste moment als de bladeren gaan vergelen.


Snoei bessen.
Bij de rode bes is nu de verkleuring van de takken die niet meer gezond zijn goed te zien.
Snoei deze takken tot de grond aan toe weg.
Indien dit nog niet is gebeurd kan tevens het tweejarige hout worden verwijderd bij rassen als Rovada en Junifer die op het lange hout dragen.

Spint. 
In tunnels kan de spint nu nog aardig opkomen. Met Vertimec Gold is een bestrijding altijd nog mogelijk.
Ook de overwinterende stammoeders kunnen in het voorjaar bestreden worden.
Probeer daarom deze herfst de roofmijten een kans te geven.
Bij een situatie dat er teveel spint aanwezig is, kan men wellicht ERII toepassen.
Spuit dan echter niet de gehele aanplant in één keer. 

Dop- en wolluizen.
Ik raad de toepassing van breedwerkende insecticiden, in een teelt waar deze dieren voorkomen, ten sterkste af.
Juist in de herfst zoveel mogelijk de sluipwespen een kans geven.
In een test, deze zomer, was de toepassing van ERII op het juiste moment, voldoende om bij een zware dopluisaantasting toch een verkoopbaar product te oogsten.
Ook de toepassing van bitterzout had een goed resultaat. ( test Kees van Zuidam).

Bladvoeding.
In de periode na de oogst start er weer een periode met veel wortelactiviteit. Door juist in deze periode een bladmonster te nemen krijgt men een goede indruk van de voedingstoestand van de bladeren.
Vervolgens kan men dan via een gerichte toepassing van sporenelementen via het blad of op de zwartstrook de eventuele tekorten opheffen.
Zonder analyse kan men om gebreken te voorkomen in deze periode tweemaal een halve kilogram van een sporenmix toepassen.
Echter het is altijd beter op basis van een analyse te werken, omdat er niet alleen een tekort maar tevens een overmaat kan voorkomen.
Deze maatregelen zijn met name daar nodig waar de pH boven of rond de 7 ligt of onder de 5.


Vakantie.
Wij gaan komende maand onze zoon in Amerika bezoeken.
Ik ben in die periode via de email te bereiken voor dringende aangelegenheden.

woensdag 10 augustus 2011

Augustus 1.

Mestwet.


Het uitrijden van meststoffen is gebonden aan regels om de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het grondwater tegen te gaan. 
Indien deze winter een nieuw perceel aangelegd moet worden, is het belangrijk de bemesting daarvan voor het planten goed op orde te hebben. 
Laat daarom nu een grondmonster steken en besluit op basis daarvan wat er aan bemesting dient te gebeuren. 
Indien er gebruik gemaakt gaat worden van organische mest is dat gebonden aan regels.


Veranderingen van het uitrijden van dierlijke mest in 2012 en 2013.
- Vanaf 2012 mag op alle bouwland geen drijfmest worden uitgereden van 1 augustus tot en met 31 januari. Dit was eerder vanaf 1 september.
- Vaste mest mag altijd worden uitgereden.
- Voor alle dierlijke mest geldt dat er niet op bevroren of met water verzadigde grond mag worden uitgereden.


Emissiearm toepassen.
Dierlijke mest dient op bouwland emissiearm te worden toegepast. 
Een uitzondering geldt voor vaste dierlijke mest in de fruitteelt.


Drijfmest dient in de fruitteelt ook emissiearm te worden toegepast. 
Dit betekent dat u de mest in sleufjes in de grond moet aanbrengen en dat de sleufjes niet breder mogen zijn dan 5 cm.
Teneinde schade aan de oppervlakkige wortels te voorkomen, is het raadzaam de sleuven niet te diep in te brengen en op enige afstand van het plantgat te blijven. 


Gebruik deze tijd ook om te controleren of u niet te veel fosfaat en stikstof hebt gebruikt op uw bedrijf. 
Er wordt via de meitelling en de administraties van meststoffabrikanten gecontroleerd en de boetes bij overtredingen zijn niet gering. 


@Ribesconsult kan u hierbij van dienst zijn.


Aanleg nieuwe percelen.

Maak gebruik van de relatieve droogte van de zomer om op kleigronden de rooi- en plantklaar-werkzaamheden uit te voeren.
Laat, indien u gaat planten, altijd een nieuw bodemmonster nemen. 
Doe dit bij voorkeur met een uitgebreide analyse waarin ook de kationenuitwisselcapaciteit van de grond inzichtelijk wordt.
Bij BLGG heet dit: een monster met bemestingswijzer.
Bij Altic Zeeuws-Vlaanderen heet dit: een grondanalyse fruittteelt.


@Ribesconsult kan samen met u een bemestingsplan opstellen.


Bladanalyse.


Direct na de oogst is een goed tijdstip om een bladanalyse te laten nemen van de percelen.
De bladanalyse geeft nu aan waar de problemen liggen. 
Samen met een bodemanalyse (elke 3 jaar) is een jaarlijkse bladanalyse de basis van een bemestingsplan.
Dit kan in het groeiseizoen nog worden aangevuld met sapanalyses.


Bemesting na de oogst.


De laatste jaren zijn wij meer en meer een voorstander geworden van een naoogstbemesting bij bessen.
Daardoor worden de knoppen gesterkt. 
Dit jaar was het voorjaar droog. 
Daardoor is in grote delen van de bodem de mineralisatie pas laat op gang gekomen. 
Dit is naar mijn mening ook de verklaring voor de hoge Brixgehalten en de hoge droge stofgehalten in de bewaarbessen.
Dit neemt echter niet weg dat, na 2 maanden vochtig weer en wat lagere temperaturen op dit moment, nu rond 40 kilo zuivere stikstof, in de vorm van kalksalpeter, gestrooid moet worden.


Volgend voorjaar zal daardoor de bloem beter zetten en de vegetatieve groei wordt niet in april al sterk gestimuleerd.


Roetdauw.

Op percelen waar roetdauw is opgetreden is het advies ook nu helemaal niets te doen. 
De natuurlijke vijanden van de dopluizen moeten de kans krijgen een grote hoeveelheid larven op te ruimen.
Op verschillende plaatsen zijn, op de plaats waar de dopluizen zaten, veel oorwormen, gaasvlieglarven en sluiwespen gesignaleerd.
Een bespuiting met een verkeerd insecticide op het verkeerde moment is desastreus voor de situatie in de aanplant volgend jaar.


Vocht.


Door de vele regenval de afgelopen weken en dagen is de noodzaak de gewassen braam en framboos open te houden groot. 
Zorg onder de overkapping voor een open gewas, zodat het snel droogt. 
Geef, als het kan, de meststoffen mee met een hoge EC. 
Bereken hoeveel meststoffen u per week daadwerkelijk meegeeft. 
Wees er zeker van dat de meststoffen ook de wortelzone bereiken en in de zone blijven.


Onkruid.


Door de regen van de afgelopen tijd is de onkruidontwikkeling ook verder gegaan. 
Voorkom dat de onkruiden te groot worden. 


Spuit bij bramen en frambozen met een afschermkap en spuit niet vol op de groene delen.


Bij bessen is het goed de plekken met haagwinde te bespuiten met MCPA. 
Men kan dan de gehele bessenstruik bespuiten. 
Spuit daarna op het gehele perceel, indien nodig, de zwartstrook met een combinatie van MCPA en Basta.
Indien de onkruiddruk meevalt is het beter te wachten tot begin oktober en dan Amitrol te gebruiken.
Voor Amitrol is het goed dat er enig onkruid staat omdat dat middel ook via het blad wordt opgenomen.woensdag 27 juli 2011

Juli 3.

Oogstweer.
De oogstweken van de bewaarbessen zijn over Nederland gemiddeld natter verlopen dan gewenst.
Ik heb de balans opgemaakt tussen de jaren 2007 tot 2011. 
De jaren 2009 en 2011 waren vroege jaren en daarvan heb ik de periode van 40 dagen van 15 juni tot 24 juli genomen en van de andere jaren de periode van 1 juli tot 10 augustus.
Ik heb in die periode van 40 dagen voor de oogst naar de VPD (vapour pressure deficit = dampdruk tekort) gekeken. 
Dit is een maat voor de verdamping van een gewas. 
Als de VPD op een zeker moment onder de 0,45 is, dan verdampt het gewas te weinig. 
Komt het boven de 1,25 dan verdampt het gewas te veel.
Een gewas hoeft niet de gehele dag te verdampen maar een paar uur per dag de mineralen in het blad aanvullen is een goede zaak om een kwalitatief betere samenstelling van de xyleem-inhoud te krijgen die naar de vruchten gaat tijdens de rijping.
Gelderland periode 1 juli tot 10 augustus
2007
2008
2009 vanaf 15 juni tot 24 juli
2010
2011 vanaf 15-juni tot 24 juli
aantal dagen dat het tussen 20 uur en 24 uur per dag te nat was
12
14
  2
  6
  8
aantal dagen dat het tussen 15 uur en 20 uur per dag te nat was
12
  9
12
  9
15
aantal dagen dat het tussen 10 uur en 15 uur per dag te nat was
16
16
13
23
17
aantal dagen met uren dat het te droog was
  7
13
25
19
  8
Aantal dagen som VPD/dag te laag
28
29
13
14
25
Totaal aantal dagen
40
40
40
40
40
Bewaring
slecht
slecht
goed
goed
  ?


In de tabel is te zien dat in 2011, in Gelderland, er net als in 2007 en 2008, veel dagen in de periode van 40 dagen geweest zijn met een te lage gemiddelde verdamping per dag. 
Het aantal dagen dat het echt minimaal 20 uur te nat was, lag met de waarde 8 tussen de waarde 2 van 2009 en de waarde 14 van 2008 in en was dus lager dan in 2007 en 2008.
Het aantal dagen dat het te droog was, lag in 2011 duidelijk lager dan in 2009 en 2010. 
Hoe de bewaring nu gaat lopen, is naar mijn verwachting afhankelijk van de dichtheid van het gewas en de plaats in de struik.
Dichtere gewassen zullen minder snel droog gewaaid zijn dan open gewassen. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de condities in de oogstperiode minder ongunstig zijn geweest dan in 2007 en 2008 maar dat opgepast moet worden voor stikstofrijke, hardgroeiende, dichte gewassen. 
Daar kan men vanaf de kerst voor verrassingen komen te staan.

Over het algemeen is het zo dat in Midden- en Zuid-Limburg er meer uren per dag zijn dat het te droog is.
In Noord-Holland is dat vergelijkbaar met Gelderland.
Limburg en Oost-Brabant hebben dus een iets gunstiger klimaat dan Midden-Nederland en Noord-Holland in deze vochtige omstandigheden. 
In geval van een hittegolf is Noord-Holland vaak beter af.

Groeigraaduren en de rijping van Rovada.

De optimale tijd volgens de groeigraadurenberekening was voor Midden- en Zuid-Limburg rond 20 juli, voor Gelderland rond 25 juli ( iets vertraagd door het koude weer van de afgelopen dagen) en voor Noord-Holland rond 30 juli.

Botrytis.
Door de hoge luchtvochtigheid van de afgelopen weken is de kans op vruchtrot en valse meeldauw toegenomen.
Bramen kunnen tussen de oogstmomenten door worden bespoten met Rovral tegen vruchtrot. 
De veiligheidstermijn bedraagt 3 dagen.
Maximaal kunnen 4 behandelingen met Rovral worden uitgevoerd.
Een open gewas is gunstiger dan een dicht gewas onder deze omstandigheden.
Snoei dan ook de overtollige zijtakken en de eenjarige takken die zich boven het gewas bevinden weg tot 50 cm boven de bovenste draad. 

Groei van nieuwe bramen en frambozen.
Houd de voortgang van de groei van de bramen en frambozen voor volgend jaar in de gaten. 
De temperaturen zijn nu te laag voor juli en indien de stengels niet vast staan kan daardoor in totaal de hoogte, die bereikt moet worden, tegen gaan vallen.
Aan de temperatuur kan niets gedaan worden, maar aan het vastzetten wel.

donderdag 14 juli 2011

Juli 2.

Oogsttijd.
Net nu de start van de oogst van de Rovada in Midden- en Zuid-Nederland is begonnen, regent of motregent het. 
Onderstaand kaartje geeft het overzicht van juli tot op heden.


Neerslagkaart deze maand


Afgaand op de geluiden uit het land is de Brix-waarde gemiddeld hoog dit jaar. 
Wat betekent dit voor de bewaring en voor het scheuren?


Het scheuren.
Het scheuren van de bessen treedt meer op:
 • in het begin van de roodverkleuring in de rijpingsfase,
 • bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheden,
 • bij nat blijven van de bessen gedurende lange tijd.

Dit jaar zijn de bessen gegroeid onder relatief hoge instralingsniveaus en veel uren met een optimale VPD (Vapour Pressure Deficit = dampdruk tekort). 
Daardoor zijn de mineralenniveaus goed. 
Ook zijn we al wat verder in de rijpingsfase. 
De kans op springen acht ik dan ook vrij klein.
Het zal met name de opname van water via de schil zijn, wat springen kan veroorzaken.


Maatregelen daartegen zijn : 
 • Spuiten met de ventilator aan zonder water en de vruchten droog proberen te blazen.
 • Gebruik veel lucht met een lage snelheid (niet elke spuit is daarvoor geschikt).
 • Een open gewas is eerder droog.
 • Een kap over twee rijen.
 • Pluk bij een gevoelig gewas alleen als de verdamping weer op gang is gekomen, dus als de zon aan de hemel staat (soms springen ze ook nog in de kist, na het plukken).
 • Pluk bessen die onder spanning staan zeer voorzichtig.
 • Verlaat het eventuele aanvangstijdstip op de plukdag.

Bewaring.
Vanuit de jaren 2007 en 2008 hebben we ervaren, dat het weer in de oogstfase van cruciaal belang is voor de bewaarbaarheid van Rovada. Gelderland periode 1 juli tot 10 augustus
2007
2008
2009
2010
2011 vanaf 15-6
Aantal dagen dat het tussen a uur en b uur per dag te nat was.
te nat= VPD<0,45; a=20; b=24
12
14
2
6
3
Aantal dagen dat het tussen a uur en b uur per dag te nat was.
a=15;b=19,9
12
9
8
9
11
Aantal dagen dat het tussen a uur en b uur per dag te nat was.
a=10;b=14,9
16
16
17
23
14
Aantal dagen met uren dat het te droog was.
VPD>1,25
  7
13
27
19
 9


Totaal aantal dagen.

40
40
40
40
30
Bewaring.

slecht
slecht
goed
goed
?


Het lijkt er op dat er een relatie bestaat tussen het aantal dagen, dat het heel lang nat is geweest en de bewaring.
Tot op heden kan het voor 2011 nog alle kanten op. 
Cruciaal worden de komende 10 dagen, als die alle zeer nat worden, is een herhaling van 2007 en 2008 mogelijk.

Maatregelen, te nemen bij nat weer:
 • Voorkom dat de bessen vochtig in de hoes gaan.
 • Bewaar deze bessen bij voorkeur niet in hoezen.
 • Droog de bessen eerst in een cel met een grote ventilatiecapaciteit.
 • Laat ze daar enige dagen staan alvorens ze op regime te brengen.
 • Breng de bessen na het oogsten zo snel mogelijk in de koeling bij 0 ºC.
 • Laat de ventilator continu draaien.
 • Beste maatregel is: Niet plukken maar wachten op ander weer. 
 • Pluk de regenkant apart van de drogere kant. 
 • Pluk de kop en onderzijde apart.
 • Bewaar de bessen van de kop aan de droge zijde het langst.
 • Pluk indien het enigszins mogelijk is. Te laat plukken is gevaarlijk dit jaar.

Heeft een fungiciden bespuiting zin?
Over het algemeen is het einde van de bewaarduur bij bessen niet een gevolg van rot door schimmels. 
Toch zien we dit jaar, net als de roodverkleuring begint, een periode met hoge luchtvochtigheid en nat weer. 
De infecties die toen zijn ontstaan, kunnen nu met deze regen actief worden.
Dit is met een fungicidenbespuiting zeer moeilijk tegen te gaan.
De beste remedie is droogte en zon, dan stopt de activering van de latente infecties in de bes.
Tevens is zo'n bespuiting niet aan te raden, indien men reeds vroeg wil afzetten.
Kortom: alleen in het geval van lange bewaring is een bespuiting zinvol.
Wissel de middelen af om problemen met de MRL te voorkomen. 
Houdt u aan de veiligheidstermijnen. 

Honingdauw.
Door het vochtige weer neemt de kans op het ontstaan van roetdauw toe.
Controleer het gewas op cicaden, wolluizen, dopluizen, luizen die honingdauw kunnen produceren. 
Komt honingdauw voor, dan eerst de honingdauw afspoelen met veel water en een uitvloeier, en dan een laatste bespuiting met Rovral.

Regenval en bemesting.
Door de regen is de grond weer volledig benutbaar voor de gewassen. 
Bij veel regen, meer dan 50 mm op zand, is tevens veel uitgespoeld. 
Het kan nodig zijn voor de ontwikkeling van het gewas hiervoor extra maatregelen te nemen.  
Op klei is dit vaak niet het geval, daar kan een storende waterafvoer leiden tot zuurstofgebrek bij de wortels.

donderdag 7 juli 2011

Juli 1.

Ontwikkelingen frambozen.
Na een periode met matige prijzen zijn de frambozen nu weer op een goed prijsniveau.
De zomerteelt is in Europa over het hoogtepunt en het wachten is op de eerste gekoelde teelten en de eerste herfstframbozen.
De oogstlengte van bramen en frambozen heeft te maken met de dichtheid van aanbinden van de stengels en de lichthoeveelheden tijdens de ontwikkeling van de bloemtak.
In principe zitten er veel bloemen in aanleg in maar ze komen niet altijd tot ontwikkeling. Des te meer licht een bloemtak ontvangt des te meer bloemen zich ontwikkelen.
De bloemen ontwikkelen zich niet gelijk, maar na elkaar waardoor er een spreiding in de rijping ontstaat.
Er worden tegenwoordig percelen Tulameen geteeld met slechts 4 stengels per strekkende meter rij.
Naast de dichtheid en het licht in mei speelt de opkweek in de nazomer tevens een hoofdrol.
Ook dan zijn voeding en belichting van groot belang voor een goed eindresultaat.
De nieuwe scheuten dienen nu 25 cm per week te groeien tot eind augustus.
Nu de spint en galmug bestrijden.

Ontwikkelingen braam
Op veel plaatsen zijn de bramen begin mei bevroren.
Een deel van de vroegste knoppen is daardoor weg.
De oogst van de Loch Ness onder de regenkap gaat nu starten.
Door de vorstschade zijn de latere ogen wellicht weer beter uitgelopen.
Ik verwacht dan ook geen oogstverlies maar een geringe verlating van de oogst.
De Chester is nu bijna uitgebloeid en ook dat ras zal dit jaar ietwat vroeger zijn.
Al bij al verwacht ik een mogelijk tekort aan bramen vanaf half september.


Honingdauw
Op dit moment kan er honingdauw ontstaan door de roodstaartcicade, door wolluis en dopluis.
De dopluizen zijn de afgelopen twee weken onder de doppen vandaan gekomen en hebben zich op de bladeren gevestigd.
De jonge larven eten niet veel en produceren daardoor ook niet veel honingdauw.
De later larale stadia echter steeds meer.
Indien er niet met Calypso of Decis is gespoten vinden we veel oorwormen, gaasvlieglarven en sluipwespen in de bessen.
Veel larven die onder de dop vandaan komen verdrogen.
Houd uw gewas scherp in de gaten.
Neem er de tijd voor.
Mogelijke oplossingen in geval van een calamiteit,  is spuiten met 10 kg bitterzout per hectare om een aantal larven te doden.
Bij een te ernstige aantasting is het verwijderen van de kap, gevolgd door een bespuiting met Calypso, te overwegen.
Bij veel honingdauwproductie spoelen met veel water en uitvloeier en daarna Rovral of Switch inzetten.
Bij veel cicaden is Decis het enige middel op dit moment.
Zowel Decis als Calypso zijn geen structurele oplossing van de problemen.

Meeldauw.
Zolang er groei is, is er kans op meeldauw.
Blijf de jonge percelen bijhouden tot de groei is afgesloten.

Rijping Rovada.
De Brix-waarden nemen, vooral bij de percelen die minder in het blad zitten, toe.
Vooral open gewassen vertonen een egale rijping.
Door het vele zonlicht van de afgelopen maanden is de kleuring snel donker.
Vorige week maandag en dinsdag hebben veel instraling gegeven en een maximale VPD van boven de 4 in sommige delen van het land.
Normaal wordt ervan uit gegaan, dat de plant bij een VPD (Vapour Pressure Deficit = dampdruk tekort) van 1,25 al enige mate van stress begint te vertonen.
In Zuid-Nederland was de stress die dagen het hoogst en is ook de verbranding zichtbaar. Het kan zijn dat aangetaste bessen in de koppen los gaan zitten en afvallen.
Vooral in Zuid- en Midden-Limburg is de schade aan blad en vrucht groot.
In die gevallen, waar dit is opgetreden, is gescheiden plukken van zon- en schaduwkant aan te raden, naast de kop en onder.
Omdat in de periode van 15-6 tot 26-6 het ook nogal regenachtig is geweest, is het beter niet te gokken op een te laat oogstvenster.
Omdat niet alles optimaal geplukt kan worden, heb ik daarom alles een paar dagen naar voren gehaald.
Verder is er op 26 en 27 juni verbranding opgetreden.


6 juli 2011  Plukvenster oogst 2011
  Noord-Holland 
 Gelderland
Zuid- en Midden-Limburg
Groeigraaduren na einde bloei
  17600
 19200
20100
Start  oogst   
  24 juli 2011
 18 juli 2011
15 juli 2011
Einde oogst
  4 aug. 2011
 29 juli 2011           
27 juli 2011


Let wel: Een sterk groeiend gewas met veel hout zal er onderin langer over doen om het juiste rijpheidsstadium te bereiken.
Daarom: Blijf de Brix meten en blijf zelf goed kijken.

vrijdag 17 juni 2011

Juni 3.

Nog even een bericht voor ik naar Servië vertrek.

Dopluizen.
Afgelopen week zijn de eieren van de dopluizen uitgekomen.
Er bevinden zich nu grote hoeveelheden larven onder de doppen.
Deze larven zoeken zich in de loop van de week een weg naar buiten en gaan de omgeving verkennen.
Na enige tijd vinden ze een geschikte plek om zich te voeden en als dat eenmaal gaat beginnen, gaan ze ook honingdauw produceren.
In ernstige situaties van aantasting kan men het best nog even wachten met een bestrijding met Calypso tot volgende week maandag.
Haal wel eerst de kap er weer vanaf.
Calypso mag namelijk niet onder een kap.

Oogstverwachting.
Op grond van de gegevens van de afgelopen week lijkt de oogst van Rovada te kunnen beginnen in de week van 18 juli.
Het optimale pluktijdstip ligt wellicht iets later.
Let wel: het is perceelsafhankelijk.
De Brix-waarde meten is van belang.
Na volgende week komt er een invulformulier, via internet, waarop u de registratie van de Brixwaarde kunt invullen.

Onregelmatige rijping en duivenschade.
In mei zijn veel bessen bevroren.
Deze bessen zien we nu terug als vroeger kleurende bessen in een tros.
Deze bessen vallen er soms nog erg moeilijk uit.
Het is de vraag hoe die bessen zich laten bewaren.
Verder zien we op veel bedrijven een grote hoeveelheid duiven zich constant voeden met de bessen.
De schade aan de stengel kan groot zijn.Gewasbescherming.
De komende dagen wordt er veel regen verwacht.
Zorg ervoor dat de bessen, bramen en frambozen, indien mogelijk, een bescherming hebben tegen vruchtrot.
Vooral bij dichte gewassen, die slecht drogen is een grote infectie te verwachten.
Veel nat weer is tevens een groot gevaar voor de valse meeldauw bij Loch Ness.
Kijk ook even kritisch naar de plaatsen onder de kappen waar altijd grote plonzen water naar beneden vallen.
Bind daar de takken extra hoog op.

Excursie.


@Ribesconsult wil een zomeravondexcursie organiseren op woensdag 29 juni op het kleinfruitbedrijf van Piet Albers, Emmerichseweg te Babberich.


Neem op de snelweg van Arnhem naar Duitsland de laatste afslag voor de grens richting Babberich. 
Volg de weg tot in Babberich en sla bij de scherpe bocht naar rechts, links af richting Elten.  
Sla bij de onderste foto rechts af. 
Na 150 meter bent u bij de bedrijfsgebouwen.
Piet Albers teelt rode bes ( Junifer en Rovada), frambozen ( Tulameen en Brilliance) en bramen ( Loch Ness en Chester Thornless).


Aanvang 19:00 uur tot 21:00 uur.
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan deze excursie op dit interessante bedrijf.

Grotere kaart weergevenEmmerichseweg weergeven op een grotere kaart