maandag 21 februari 2011

Gewasontwikkeling gestart.

Begin ontwikkeling.
In niet-gestookte kassen en tunnels beginnen de knoppen van bramen en frambozen nu uit te lopen.
Bij Junifer is ook in de koude kas behoorlijk ontwikkeling te zien.

Ook buiten komt er wat beweging in de natuur.
Vooral Junifer begint duidelijk te schuiven.

Vanaf 1 november 2010 zijn er in Zuid-Nederland 1400 koudepunten gevangen tegen 1700 in Noord-Nederland.
Dit is nog onvoldoende om de rode bes vlot uit te laten lopen.
Gelukkig hoeft dat ook nog niet.
Voor Rovada en Jonkheer van Tets zijn 1800 tot 2100 uren tussen 0 en 9 graden nodig om alle knoppen tot uitlopen aan te zetten.
Het is nu goed als de temperaturen overdag en in de nacht niet boven 5 tot 7 graden komen.
De ontwikkeling stagneert dan en de planten kunnen nog wat extra koude vangen.

De afgelopen twee weken zijn er in Noord-Nederland rond 500 groeigraaduren geregistreerd, tegen in het zuiden tussen 800 en de 1000.
Ook de bodemtemperaturen liggen in het zuiden een graad hoger dan in het noorden en midden van het land.
Problemen met winterrust zullen dus het eerst in Zuid-Nederland aan de orde zijn.

De invloed van de koude in de winter is groter als er nu een langere periode met hogere temperaturen zou volgen.
Het uitlopen van de knoppen zou dan onregelmatiger worden met een langere bloei tot gevolg met een grotere kans op rui.
Vooral gewassen met bloei op tweejarig en eenjarig hout heeft daar last van.
Bij zeer ernstig gebrek aan winterkou lopen de bloemknoppen wel deels uit, maar komt slechts een deel van de bloem tot ontwikkeling.


Vorderingen snoei.
Door de ontwikkelingen in de natuur is het nu zaak de bramen en de frambozen in de buitenteelten aan te binden.
Bij bramen ligt het aantal scheuten per strekkende meter op 4 tot 6, afhankelijk van de stengeldikte.
Bij frambozen op 5 tot 7.
Let op de kwaliteit van de stengels.
Kijk daarbij zowel onder- als bovenin.
Onderin letten op stengels die aangetast zijn door stengelziekte ( als gevolg van galmuggen).
Deze stengels niet aanbinden.
Bovenin letten op de dikte van de stengel.
Knip de stengels terug op een stengeldikte van minimaal potlooddikte.
Te dunne stengels geven een te kleine bloemstengel.
Ook voor de herfstframbozen is het nu de hoogste tijd de stengels van vorig jaar te verwijderen.
Knip de oude scheuten tot op grondniveau terug in verband met stengelziekten.

Bij rode bes en kruisbes is het belangrijk de knoppen op het twee- en driejarige gedeelte van de harttak goed uit te dunnen.
Uit onderzoek is gebleken dat de totale produktie van een struik grote invloed heeft op de ontwikkeling van het zijhout en de kwaliteit van dat zijhout.
Klanten kijken voor meer info op de internetsite van Ribesconsult.
Dit uitdunnen kunt u ook tijdens de bloei uitvoeren.

Onderweg tegengekomen.
Op Junifer kwam ik een voor mij nog onbekende schildluis tegen.
In zulk soort gevallen altijd de planten geheel afvoeren en verbranden.
Afvoeren in plastic zakken.
Overige deel van de planten enige malen behandelen met minerale olie.
Als de ontwikkeling te ver is en er al groene delen aanwezig zijn,  dan contact met mij opnemen over wat dan te doen staat.Hiernaast ziet u een bessenstruik met woldopluis. Dit is wat anders dan wolluis en gewone dopluis.

Klanten kijken voor meer info op de internetsite van Ribesconsult.

Dopluizen,wolluizen, woldopluizen en schildluizen.
Op zonnige dagen lopen de larven van de dopluizen nu over de takken.
Bij een ernstige aantasting is een toepassing van minerale olie aan te raden.
Gebruik daarbij een dosering van 3 liter per 100 liter water.
Rij tweemaal tegengesteld door iedere rij en gebruik in totaal 1000 liter per hectare.
Eventueel kan voor het schuiven van de knoppen nog een tweede bespuiting worden uitgevoerd.
Wees voorzichtig met nachtvorst.
Stel de toepassing uit tot het nachtvorstgevaar is geweken.

Gewasbescherming in de vervroegde teelten
Controleer nu op de aanwezigheid van spint in de uitlopende ogen.
Bij aanwezigheid kunt u, als de omstandigheden voor de mijten goed zijn, voor de bloei Vertimec Gold inzetten.
Gebruik veel water.
Klanten vinden nadere info op de website.

Controleer de bramen en frambozen ook op luizeneieren.
Controleer de bessen op de aanwezigheid van de bessenbladwesp.

Hang gele vangplaten op om aanwezige insecten makkelijker waar te nemen.

Bemesten
Indien u de voorraadbemesting met betrekking tot kalk, kali en magnesium nog moet uitvoeren is dat nu de tijd.
Met betrekking tot stikstof kan voor bessen beter gewacht worden tot april.
Voor frambozen en bramen kan in maart de eerste stikstofbemesting worden uitgevoerd.

Controle gewasbeschermingapparatuur.
Is uw apparatuur gereed voor het voorjaar?
Neem eventueel nu de noodzakelijke maatregelen.

woensdag 2 februari 2011

Emissie, rapportage glastuinbouw, oude percelen, stekken.

Emissie.


De spuitvrije zone voor kleinfruitgewassen is nog steeds 0,5 meter.
Zoals ik al enige jaren verwachtte zal er een wijziging in de regelgeving plaats gaan vinden.
Daarom nogmaals mijn advies aan een ieder die een perceel aan moet leggen. 
Houdt rekening met een spuitvrije zone van minimaal 3 meter en voorzie de afscheiding met het oppervlakte water van een afscherming, die altijd werkt. 
Plant dus geen windscherm van plantensoorten, die in de winter geen blad hebben. 
Het beste is daarvoor Thuja plicata, een snelgroeiende conifeer.
Kortom: Pas u aan de regels, die gelden voor de grootfruitteelt, aan als u dezelfde spuit gebruikt als grootfruittelers en zorg ervoor dat, als u gebruik maakt van een windscherm, de haag in de maand april gesloten is.Agrarische amvb's en het besluit landbouw en het aktiviteitenbesluit.

Een groot aantal agrarische bedrijven valt onder het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer.  Het Besluit melkrundveehouderijen en het Besluit akkerbouwbedrijven zijn ingetrokken bij inwerkingtreding van het Besluit landbouw. Op 30 juli 2009 is in het Staatsblad (5 augustus in de Staatscourant) het Besluit van 3 juli 2009, houdende wijziging van het Besluit glastuinbouw en wijziging van het Besluit landbouw milieubeheer gepubliceerd. 
Alle agrarische bedrijven, zowel de vergunningplichtige bedrijven als de bedrijven die onder het Besluit landbouw of Besluit glastuinbouw vallen, zijn type C bedrijven zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat, naast de voorschriften uit het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw of uit de vergunning, de voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en een beperkt aantal voorschriften uit hoofdstuk 4, voor zover het gaat om het lozen in oppervlaktewater, van toepassing kunnen zijn. 

Besluit Glastuinbouw.


Het Besluit glastuinbouw is op 21 februari 2002 (Stb 2002, nr. 109) gepubliceerd en op 1 april 2002 in werking getreden. Het besluit bevat zowel voorschriften gebaseerd op de Wet milieubeheer als op de Waterwet. Het Besluit is gebaseerd op het Convenant glastuinbouw dat het bedrijfsleven en de overheid in 1997 hebben gesloten. In het Besluit is opgenomen dat het bevoegd gezag gezamenlijk dient op te trekken bij de handhaving van het besluit. bedrijven met meer dan 2500 m2 glas vallen onder het Besluit Glastuinbouw, hetgeen betekent dat er een milieurapportage jaarlijks moet worden ingediend.
De Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) is een stichting die verantwoordelijk is voor de ontvangst, controle, verwerking en registratie van de milieurapportages in de glastuinbouw. In het kader van het Besluit glastuinbouw dienen de glastuinbouwbedrijven jaarlijks voor 1 mei een milieurapportage in via een zogenaamde geaccepteerd deskundige. Adri van Eck is geaccepteerd deskundige en kan dus rapportages voor bedrijven verzorgen. Deze rapportages worden verzameld en opgeslagen in de UO-database.
Om goed uitvoering te kunnen geven aan het Besluit glastuinbouw is een goede samenwerking tussen partijen noodzakelijk. De gemeente kan rapportageplichtige tuinders via de besloten website aanmelden bij de UO. De tuinder krijgt dan via de gemeente een uniek UO-nummer. Een geaccepteerde deskundige stuurt in opdracht van de tuinder jaarlijks de rapportage aan de UO, met vermelding van dit nummer.
Vanaf 2009 worden milieurapportages met onvolledige emissiegegevens niet ingelezen (bijv. geen of incomplete gegevens over de lozing of over de gehaltes NH4, NO3 en P). Hierdoor kan het zijn dat er van een tuinder geen rapportage in de database staat, terwijl de tuinder wel heeft gerapporteerd. 
Aan het Bevoegd Gezag is geadviseerd ten aanzien van onvolledige rapportages tegenover de tuinder handhavend op te treden.


Emissierapportages; belangrijke wijzigingen in rapportages vanaf verslagjaar 2009


Vanaf het verslagjaar 2009 zijn tuinders verplicht om de emissie van mineralen (stikstof en fosfaat) naar oppervlaktewater en/of riolering te rapporteren. Daarnaast dienen tuinders het energieverbruik te rapporteren en tuinders, die geheel of gedeeltelijk in de grond telen, ook het verbruik van mineralen. De rapportage van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen vervalt voor alle tuinders.

@Ribesconsult kan dus uw uo-rapportage verzorgen. 
Neem hiervoor contact op met Adri van Eck
via email:  info@ribesconsult.nl 
of mobiele telefoon 06-45004067.


Oude percelen.


De prijsvorming bij verschillende houtig kleinfruitgewassen is de afgelopen jaren niet rooskleurig geweest. Vaak moest er onder de kostprijs worden verkocht. De kostprijs is voor ieder bedrijf anders. Een van de peilers van een lage kostprijs is een hoge kilogramopbrengst per hectare. 
Gezien de huidige ontwikkelingen is het raadzaam van uw percelen na te gaan of de opbrengsten en kwaliteiten nog op een acceptabel niveau liggen. Indien dit niet meer het geval is, dient u, zeker gezien het huidige prijsniveau, vervangen van de aanplant in overweging te nemen.


Stekken maken.


Voor het maken van lange stekken van rode bes is het nu de tijd om ze te knippen. 
Het voordeel van lange stekken is dat men sneller weer een nieuwe aanplant op hoogte kan hebben.
Indien men geen opslag wenst, kan men de onderste ogen verwijderen. Zorg ervoor dat de eindknop intact blijft. Zet de stekken gebundeld in scherp zand, gedurende enige weken om callus te laten groeien op de snoeiwond. Vervolgens kan men de stekken in potgrond stekken en vastzetten aan een draad of wellicht beter: men bewaart de stekken in een koelcel bij 0 graden. In mei als de groeiomstandigheden in de regel beter zijn kunnen de stekken dan buiten in potten met potgrond of in de volle grond met potgrond gestekt worden.