vrijdag 17 juni 2011

Juni 3.

Nog even een bericht voor ik naar Servië vertrek.

Dopluizen.
Afgelopen week zijn de eieren van de dopluizen uitgekomen.
Er bevinden zich nu grote hoeveelheden larven onder de doppen.
Deze larven zoeken zich in de loop van de week een weg naar buiten en gaan de omgeving verkennen.
Na enige tijd vinden ze een geschikte plek om zich te voeden en als dat eenmaal gaat beginnen, gaan ze ook honingdauw produceren.
In ernstige situaties van aantasting kan men het best nog even wachten met een bestrijding met Calypso tot volgende week maandag.
Haal wel eerst de kap er weer vanaf.
Calypso mag namelijk niet onder een kap.

Oogstverwachting.
Op grond van de gegevens van de afgelopen week lijkt de oogst van Rovada te kunnen beginnen in de week van 18 juli.
Het optimale pluktijdstip ligt wellicht iets later.
Let wel: het is perceelsafhankelijk.
De Brix-waarde meten is van belang.
Na volgende week komt er een invulformulier, via internet, waarop u de registratie van de Brixwaarde kunt invullen.

Onregelmatige rijping en duivenschade.
In mei zijn veel bessen bevroren.
Deze bessen zien we nu terug als vroeger kleurende bessen in een tros.
Deze bessen vallen er soms nog erg moeilijk uit.
Het is de vraag hoe die bessen zich laten bewaren.
Verder zien we op veel bedrijven een grote hoeveelheid duiven zich constant voeden met de bessen.
De schade aan de stengel kan groot zijn.Gewasbescherming.
De komende dagen wordt er veel regen verwacht.
Zorg ervoor dat de bessen, bramen en frambozen, indien mogelijk, een bescherming hebben tegen vruchtrot.
Vooral bij dichte gewassen, die slecht drogen is een grote infectie te verwachten.
Veel nat weer is tevens een groot gevaar voor de valse meeldauw bij Loch Ness.
Kijk ook even kritisch naar de plaatsen onder de kappen waar altijd grote plonzen water naar beneden vallen.
Bind daar de takken extra hoog op.

Excursie.


@Ribesconsult wil een zomeravondexcursie organiseren op woensdag 29 juni op het kleinfruitbedrijf van Piet Albers, Emmerichseweg te Babberich.


Neem op de snelweg van Arnhem naar Duitsland de laatste afslag voor de grens richting Babberich. 
Volg de weg tot in Babberich en sla bij de scherpe bocht naar rechts, links af richting Elten.  
Sla bij de onderste foto rechts af. 
Na 150 meter bent u bij de bedrijfsgebouwen.
Piet Albers teelt rode bes ( Junifer en Rovada), frambozen ( Tulameen en Brilliance) en bramen ( Loch Ness en Chester Thornless).


Aanvang 19:00 uur tot 21:00 uur.
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan deze excursie op dit interessante bedrijf.

Grotere kaart weergevenEmmerichseweg weergeven op een grotere kaart

dinsdag 14 juni 2011

Juni 2.

Ontwikkeling weer.
Zoals verwacht is de ontwikkeling vroeg.
De voorjaarsteelten en de vollegrond lopen in elkaar.
De laatste weken is de straling minder, de bewolking meer en de regenval wisselend verdeeld over het land.
Hieronder de samenvatting van het KNMI voor juni tot 13 juni.


Er zijn dus nog grote verschillen In Nederland. Indien men druppelbevloeiing als watergeefmethode gebruikt, betekent dit dat de teelt nog steeds afhankelijk is van de bron van water en dat ook de meststofvoorziening daaraan is gekoppeld.
Daar waar er al 50-60 mm is gevallen zal de plant inmiddels ook buiten de vochtkegel water en voeding opnemen.
In die gebieden kan men daar dan met de fertigatie rekening mee houden.
Echter waar het nog maar weinig heeft geregend op dezelfde wijze  doorgaan met fertigeren.
Zorg er daarbij voor dat de vochtkegel niet te nat wordt.
Graaf regelmatig in de grond om de vochtigheid bij de actieve wortels te controleren.
Indien men gebruik maakt van watermark-sensoren om de vochtigheid te controleren, houd deze dan op zand rond de 15-20 kPa en op klei rond de 30-35 kPa.
Indien het te nat wordt, de lengte van de beurt vergroten  en het aantal beurten  verkleinen.

Doorspoelen van de slangen.
Spoel halverwege het seizoen de druppelslangen door en controleer de slangen ook op lekkages en verstoppingen.

Kwaliteitsaspecten framboos.
Op dagen met weinig instraling is de verversing van mineralen van de bladeren te gering met een toevoer van waterige voeding naar de vruchten tot gevolg.
Door een vrij hoge EC te handhaven, in combinatie met een open gewas, kan men ook op sombere dagen de kwaliteit van de vruchten hoog houden.
Daarbij is een matige stikstofvoorziening essentieel.
Tijdens de ontwikkeling van de vruchten en de oogst is de vraag naar kali groot.
Streef dan ook naar een stikstof kali verhouding van 1 op 2.
Indien de pH te hoog is kunnen de frambozen een matige bladstand vertonen, die alleen maar door algemene bladvoeding met sporenelementen enigszins verholpen kan worden.
Zorg verder voor een open gewas dat vlug droog is en waar licht goed in kan binnendringen.
Verhoog de EC op donkere dagen met 0,3 EC tot 1,5 en verlaag dat weer op zonnige dagen tot 1,2.
Indien er niet van een AB bak systeem gebruik wordt gemaakt, dient men genoemde EC- waarden op te tellen bij de water EC, om aan dezelfde meststofhoeveelheden te komen. Dan wordt vaak de totale EC te hoog, wat weer tot kleinere vruchten kan leiden.
Hierin is te zien hoe belangrijk de waterkwaliteit is die men gebruikt.

Bramen.
De bramen bloeien nu volop en hebben een grote behoefte aan voedingsstoffen.
In deze fase wordt het aantal goed gezette vruchten, de grootte van de gezette vruchten en de oogsttermijn bepaald.
Blijf de bramen continu fertigeren met een EC aangepast aan het gewas wat er hangt en de mate waarin de bramen ook voedingsstoffen uit de grond halen.
Ook voor de bramen geldt dat men de vegetatieve groei dient te beperken en het gewas open dient te houden.
Laat de scheuten direct doorgroeien tot boven het gewas en knip vervolgens op een halve meter boven het gewas de scheut in.
Laat een beperkt dak boven de rij toe in verband met mogelijke zonnebrand, maar laat het geen dak worden dat alle licht wegneemt en voorkomt dat het gewas opdroogt indien nodig.

Rovada-rijping.
De ontwikkeling gaat gestaag verder.
Door de snelle bloei zal ook de roodverkleuring snel plaatsvinden.
In deze periode richt de plant zich volledig op de ontwikkeling van de bessen.
De vegetatieve groei zal nu stoppen en de bessen worden rood, gaan zwellen en vervolgens worden ze van boven naar beneden in de tros opgevuld met suikers.
Dit proces is afhankelijk van vele factoren.
Uiteindelijk zitten er voldoende suikers in en is de vrucht rijp.
Dit proces is te volgen via de methode van het meten van de BRIXwaarde.
De te volgen procedure is na te lezen op het klantgedeelte van de internetsite, op de pagina Plant.
De BRIXmeting dient plaats te vinden in de eerste weken van juli.
Nadere info daaromtrent volgt.
Daarnaast wordt de vrucht na de omschakeling van groen naar rood gevoeliger voor vruchtrot.
Wanneer er in het begin van de roodverkleuring al veel infecties zijn, kunnen die langzaam doorgroeien en in de oogst, of direct daarna, zorgen voor een complete aftakeling van het te oogsten gewas.
Dit doorgroeien is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Een vroege periode van regenval in de fase van roodverkleuren en veel perioden met een hoge luchtvochtigheid tot de oogst maakt vroeg oogsten nodig.
Vindt die oogst dan al plaats voor de juiste BRIXwaarde is bereikt, dan kan het product korter worden bewaard.
Anderszins geeft dit aan dat het onder plastic brengen van de Rovada tijd wordt.
Zoals al eerder gemeld, heeft de snelle bloei tot gevolg dat de kleuring ook snel zal plaatsvinden.
De hoge instraling van de afgelopen twee maanden heeft echter ook gezorgd dat er weer een wat groter verschil is ontstaan in ontwikkeling tussen de kopbessen en de bessen onder de horizontale takken.
Dit maakt de spreiding weer wat groter.
Groeigraaduren geven een globale indruk van de ontwikkeling, als er geen gebrek is aan water en voeding.
Op deze wijze onstaat een globale indruk van het startmoment van de oogst voor de lange bewaring.
Een meer nauwkeurige benadering dient via de BRIXmeting per perceel plaats te vinden.
Grafieken met groeigraaduren zijn voor teeltbegeleidingklanten te zien op www.ribesconsult.nl.

Gewasbescherming tot de oogst.
De komende 5 weken tot de oogst kunnen nat of droog verlopen.
Er zijn relatief weinig infecties geweest. Het is belangrijk een open gewas te hebben en de gewassen in de komende gevoelige periode juist in periodes met regen preventief te beschermen.
Dit kan met de middelen Switch, Rovral en Stroby.
Eventueel kan Teldor ingezet worden in de niet overkapte teelt.
Spuit alleen als regen wordt verwacht en wissel af.
Met de kap erop is de infectiekans wel kleiner maar niet 0.

Luizen, glasvlinders, wolluis, dopluis en roodstaartcicaden zijn allemaal gesignaleerd in de aanplant.
Tracht de inzet van insecticiden zoveel mogelijk te vermijden.
Pirimor dicht voor de oogst kan MRL problemen geven.
Wat betreft wolluis heb ik goede resultaten gezien van ERII.
Dopluizen kunnen vanaf nu tot begin juli uit de eieren komen. Ze komen over een langere periode uit. Breng de aantasting in uw aanplant goed in kaart. Indien er af en toe een plaats van aantasting voorkomt, is dat geen probleem. Zijn er percelen met veel en percelen met weinig dopluis, behandel dan alleen de sterk aangetaste percelen. Zet alleen Calypso in op de sterk aangetaste percelen na de constatering dat de jonge larven massaal op de bladeren van de dragende takken zitten.
Kies het juiste moment van inzet van Calypso, namelijk voor er roetdauwschade is, maar nadat de meeste larven uit de eieren zijn gekomen. Wees voorzichtig met het meerdere malen inzetten van middelen in verband met MRL.
Ook roodstaartcicade is reeds waargenomen. Behandel bij voorkeur niet, maar indien er teveel cicaden aanwezig zijn, is een behandeling met Decis een korte termijn oplossing. Hou dan wel rekening met dopluis problemen in de toekomst. Ook hier geldt behandel alleen de sterk aangetaste percelen.
Het effect van deze insecten is meestal de roetdauwschimmel op de honingdauw van de insecten.
Door het spoelen met veel water met uitvloeier voordat de honingdauw aangetast wordt door de schimmel, kan het probleem verminderen.

MRL.
Iedereen kan er vanuit gaan dat in een overvolle markt er geen plaats is voor een produkt met een overschrijding van de MRL. Wees dus alert, en spuit voorzichtig.

RUBUS RIBES symposium in Servië.
Van 18 tot 26 juni wordt in Zlatibor Servië het tiende internationale kleinfruit symposium gehouden.
De onderzoekers, die zich bezig houden met kleinfruit in de wereld komen daar bijeen. Tevens wordt een bezoek gebracht aan Servische kleinfruit-bedrijven.
Aangezien ik daar ook aanwezig zal zijn, ben ik die week moeilijk bereikbaar.

vrijdag 3 juni 2011

Juni 1.

Regen op komst?
Naar verwachting krijgen we volgende week ander weer.
Zorg daarom dat uw gewas preventief is beschermd tegen diverse schimmelziekten.
Bij rode bes kunnen we, indien het regenachtig weer wordt, in te dichte gewassen infectie krijgen.
Pas daarom nu voor de kleuromslag en in de fase dat de bessen roodverkleuren nogmaals Switch toe.
In principe dus op jaarbasis driemaal Switch gebruiken, waarvan eenmaal in de bloei en eenmaal in de fase als de bessen nog groen zijn en eenmaal in de fase dat de bessen rood kleuren.

Indien u van plan bent in de periode dat het regent ook te gaan beregenen dan is het beter, indien mogelijk, ook na de regen de behandelingen uit te voeren.
Ik zou dan Rovral of indien er nog geen kap op zit, ook Teldor nemen en na de regen Switch.

Houd er rekening mee dat de verkleuring van de Rovada reeds rond 10 juni kan beginnen.

Bramen.
De bramen staan in volle bloei en zijn extra gevoelig voor vruchtrot, met name Chester.
Pas hierop in de bloei een consequent schema toe, om de 10 dagen, er vanuit gaand dat de kap erop zit.
Middelen Captan, Switch, Rovral.
Captan slechts eenmaal toepassen in het begin van de bloei.

Meeldauw steekt de kop op.
De laatste weken is de meeldauw-ontwikkeling doorgegaan.
Daardoor is hier en daar bij Rolan, Junifer en Rovada meeldauw aanwezig.
Vooral percelen met veel groei en een wat hoger N niveau.
Indien er nog niet overkapt is, kan nu nog met Exact plus gewerkt worden.
Exact plus kent een veiligheidstermijn van 14 dagen en mag niet worden gebruikt als de kap erop zit.
Exact plus mag uit resistentie oogpunt maximaal 4 maal worden toegepast.
Onder een kap preventief blijven werken door Stroby om de 10 dagen toe te passen.
Ongeacht het weer.
Stroby kent een veiligheidstermijn van 14 dagen en mag maximaal 3 maal achtereen worden toegepast uit het oogpunt van resistent worden van de meeldauw tegen Stroby.

Luizen.
Door het zonnige warme weer blijven luizen actief en herkoloniseren vaak de gewassen.
Spuit indien nodig nu nog een keer met Pirimor in de warme avond bij weinig wind en een hoge RV.

Frambozen.
Eerste vollegrondsframbozen worden geoogst.
Knip de jonge scheuten nu nogmaals helemaal weg.