zaterdag 27 augustus 2011

Augustus 2.

Weer.
De zomer is nat na een droog voorjaar.
Uit de kaarten van het KNMI blijkt dat er inmiddels een neerslagoverschot is ontstaan. Het zuidoosten heeft minder neerslag gekregen dan de rest van het land. 

Augustus was een sombere maand met weinig zonuren, normale temperaturen en in het oosten en zuidoosten de dubbele hoeveelheden regenval van normaal.

Vruchtrot.
Onder deze omstandigheden hebben schimmels grote kansen. 

Bramen en frambozen worden bij voorkeur niet tijdens de oogst gespoten, maar soms is het nodig.
De veiligheidstermijn van Captan is 4 dagen en van Iprodion is 3 dagen.
Verwijder  de aanwezige rotte vruchten van het perceel.
Gooi ze niet op de zwartstrook.
Snoei verder zoveel als mogelijk het gewas open.
Laat licht toetreden. 

Phytopthora.
In de opkweek van een nieuwe aanplant frambozen is de regen ook een stimulans voor de Phytopthora.
Zeker bij niet overdekte percelen is het zaak een behandeling met Paraat uit te voeren.

Naast fosfaat kan ook de meststof kalifosfiet of magnesiumfosfiet worden toegepast. 

Zorg ervoor dat er geen natte plekken in de aanplant zijn.
    
Stengelziekten.
Houd de gewassen zo veel mogelijk open. 
Vooral onderin is een goede luchtdoorstroming belangrijk om allerlei schimmels die op verwondingen komen te remmen.

Bloemknopaanleg braam en framboos.
Bloemknop bij braam en framboos wordt bij de normale frambozen in de herfst aangelegd.
Op het moment dat de nachttemperatuur onder een bepaald niveau daalt, bij afnemende daglengtes, gaat de vegetatieve groei van de groeipunt afnemen, en uiteindelijk stoppen, hetgeen de start betekent van de bloemknopaanleg in de reeds aangelegde bloeistengel.
Tot op heden is de temperatuur in augustus nog niet voor een aantal dagen achtereen laag geweest.
De laatste week is de gemiddelde temperatuur hoog en het aantal groeigraaduren eveneens.
De lichthoeveelheden zijn echter laag.
Dit betekent de vorming van zwakke cellen op de plaatsen waar celdelingen plaatsvinden.
Daardoor kan de kans op vorstschade later toenemen.
Probeer daarom de EC rond de 2,5 te houden.
Geef alleen water als het nodig is en probeer per week een bepaalde hoeveelheid meststoffen in de pot of grond te krijgen.
Voorkom dat de pot of de grond verzadigd raakt met water.
Geef liever te weinig dan te veel water.
Door deze vegetatieve situatie zal de bloemknopaanleg laat starten.
Of er al een omslag heeft plaatsgevonden is mogelijk te controleren door een scheut te toppen en daarna te kijken of de zijogen uitlopen.
Lopen ze niet meer uit dan is de omslag daar.
Indien men zeer lange eenjarige takken heeft, dan die takken, indien ze dik zijn, geheel wegnemen danwel terugknippen tot 30 cm boven de 1,80 m.
Indien de planten een hoogte van 2 meter bereikt hebben, kan nu de kraan worden dichtgedraaid.
Als de aanplant nog niet op de gewenste hoogte is, doorgaan met fertigeren. 
Houd de eventuele overkapping er nog wel boven, zodat het droger zetten effectief is.
Naarmate de daglengte verder daalt, worden de nachten ook kouder en zal de omslag plaats vinden in de loop van de eerste twee weken van september.
Het is na die omslag zaak om op dat moment de fertigatie weer met een hoge EC te hervatten gedurende twee weken en de kap er op te laten tot half oktober.
Daarna stoppen met fertigeren, omdat anders de gevoeligheid voor vorstschade toeneemt.
Met het oog op de mogelijke windschade is dan het plastic verwijderen aan te raden. Met het oog op de verdere ontwikkeling van bloemknop niet.
Dan is het het beste moment als de bladeren gaan vergelen.


Snoei bessen.
Bij de rode bes is nu de verkleuring van de takken die niet meer gezond zijn goed te zien.
Snoei deze takken tot de grond aan toe weg.
Indien dit nog niet is gebeurd kan tevens het tweejarige hout worden verwijderd bij rassen als Rovada en Junifer die op het lange hout dragen.

Spint. 
In tunnels kan de spint nu nog aardig opkomen. Met Vertimec Gold is een bestrijding altijd nog mogelijk.
Ook de overwinterende stammoeders kunnen in het voorjaar bestreden worden.
Probeer daarom deze herfst de roofmijten een kans te geven.
Bij een situatie dat er teveel spint aanwezig is, kan men wellicht ERII toepassen.
Spuit dan echter niet de gehele aanplant in één keer. 

Dop- en wolluizen.
Ik raad de toepassing van breedwerkende insecticiden, in een teelt waar deze dieren voorkomen, ten sterkste af.
Juist in de herfst zoveel mogelijk de sluipwespen een kans geven.
In een test, deze zomer, was de toepassing van ERII op het juiste moment, voldoende om bij een zware dopluisaantasting toch een verkoopbaar product te oogsten.
Ook de toepassing van bitterzout had een goed resultaat. ( test Kees van Zuidam).

Bladvoeding.
In de periode na de oogst start er weer een periode met veel wortelactiviteit. Door juist in deze periode een bladmonster te nemen krijgt men een goede indruk van de voedingstoestand van de bladeren.
Vervolgens kan men dan via een gerichte toepassing van sporenelementen via het blad of op de zwartstrook de eventuele tekorten opheffen.
Zonder analyse kan men om gebreken te voorkomen in deze periode tweemaal een halve kilogram van een sporenmix toepassen.
Echter het is altijd beter op basis van een analyse te werken, omdat er niet alleen een tekort maar tevens een overmaat kan voorkomen.
Deze maatregelen zijn met name daar nodig waar de pH boven of rond de 7 ligt of onder de 5.


Vakantie.
Wij gaan komende maand onze zoon in Amerika bezoeken.
Ik ben in die periode via de email te bereiken voor dringende aangelegenheden.

woensdag 10 augustus 2011

Augustus 1.

Mestwet.


Het uitrijden van meststoffen is gebonden aan regels om de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het grondwater tegen te gaan. 
Indien deze winter een nieuw perceel aangelegd moet worden, is het belangrijk de bemesting daarvan voor het planten goed op orde te hebben. 
Laat daarom nu een grondmonster steken en besluit op basis daarvan wat er aan bemesting dient te gebeuren. 
Indien er gebruik gemaakt gaat worden van organische mest is dat gebonden aan regels.


Veranderingen van het uitrijden van dierlijke mest in 2012 en 2013.
- Vanaf 2012 mag op alle bouwland geen drijfmest worden uitgereden van 1 augustus tot en met 31 januari. Dit was eerder vanaf 1 september.
- Vaste mest mag altijd worden uitgereden.
- Voor alle dierlijke mest geldt dat er niet op bevroren of met water verzadigde grond mag worden uitgereden.


Emissiearm toepassen.
Dierlijke mest dient op bouwland emissiearm te worden toegepast. 
Een uitzondering geldt voor vaste dierlijke mest in de fruitteelt.


Drijfmest dient in de fruitteelt ook emissiearm te worden toegepast. 
Dit betekent dat u de mest in sleufjes in de grond moet aanbrengen en dat de sleufjes niet breder mogen zijn dan 5 cm.
Teneinde schade aan de oppervlakkige wortels te voorkomen, is het raadzaam de sleuven niet te diep in te brengen en op enige afstand van het plantgat te blijven. 


Gebruik deze tijd ook om te controleren of u niet te veel fosfaat en stikstof hebt gebruikt op uw bedrijf. 
Er wordt via de meitelling en de administraties van meststoffabrikanten gecontroleerd en de boetes bij overtredingen zijn niet gering. 


@Ribesconsult kan u hierbij van dienst zijn.


Aanleg nieuwe percelen.

Maak gebruik van de relatieve droogte van de zomer om op kleigronden de rooi- en plantklaar-werkzaamheden uit te voeren.
Laat, indien u gaat planten, altijd een nieuw bodemmonster nemen. 
Doe dit bij voorkeur met een uitgebreide analyse waarin ook de kationenuitwisselcapaciteit van de grond inzichtelijk wordt.
Bij BLGG heet dit: een monster met bemestingswijzer.
Bij Altic Zeeuws-Vlaanderen heet dit: een grondanalyse fruittteelt.


@Ribesconsult kan samen met u een bemestingsplan opstellen.


Bladanalyse.


Direct na de oogst is een goed tijdstip om een bladanalyse te laten nemen van de percelen.
De bladanalyse geeft nu aan waar de problemen liggen. 
Samen met een bodemanalyse (elke 3 jaar) is een jaarlijkse bladanalyse de basis van een bemestingsplan.
Dit kan in het groeiseizoen nog worden aangevuld met sapanalyses.


Bemesting na de oogst.


De laatste jaren zijn wij meer en meer een voorstander geworden van een naoogstbemesting bij bessen.
Daardoor worden de knoppen gesterkt. 
Dit jaar was het voorjaar droog. 
Daardoor is in grote delen van de bodem de mineralisatie pas laat op gang gekomen. 
Dit is naar mijn mening ook de verklaring voor de hoge Brixgehalten en de hoge droge stofgehalten in de bewaarbessen.
Dit neemt echter niet weg dat, na 2 maanden vochtig weer en wat lagere temperaturen op dit moment, nu rond 40 kilo zuivere stikstof, in de vorm van kalksalpeter, gestrooid moet worden.


Volgend voorjaar zal daardoor de bloem beter zetten en de vegetatieve groei wordt niet in april al sterk gestimuleerd.


Roetdauw.

Op percelen waar roetdauw is opgetreden is het advies ook nu helemaal niets te doen. 
De natuurlijke vijanden van de dopluizen moeten de kans krijgen een grote hoeveelheid larven op te ruimen.
Op verschillende plaatsen zijn, op de plaats waar de dopluizen zaten, veel oorwormen, gaasvlieglarven en sluiwespen gesignaleerd.
Een bespuiting met een verkeerd insecticide op het verkeerde moment is desastreus voor de situatie in de aanplant volgend jaar.


Vocht.


Door de vele regenval de afgelopen weken en dagen is de noodzaak de gewassen braam en framboos open te houden groot. 
Zorg onder de overkapping voor een open gewas, zodat het snel droogt. 
Geef, als het kan, de meststoffen mee met een hoge EC. 
Bereken hoeveel meststoffen u per week daadwerkelijk meegeeft. 
Wees er zeker van dat de meststoffen ook de wortelzone bereiken en in de zone blijven.


Onkruid.


Door de regen van de afgelopen tijd is de onkruidontwikkeling ook verder gegaan. 
Voorkom dat de onkruiden te groot worden. 


Spuit bij bramen en frambozen met een afschermkap en spuit niet vol op de groene delen.


Bij bessen is het goed de plekken met haagwinde te bespuiten met MCPA. 
Men kan dan de gehele bessenstruik bespuiten. 
Spuit daarna op het gehele perceel, indien nodig, de zwartstrook met een combinatie van MCPA en Basta.
Indien de onkruiddruk meevalt is het beter te wachten tot begin oktober en dan Amitrol te gebruiken.
Voor Amitrol is het goed dat er enig onkruid staat omdat dat middel ook via het blad wordt opgenomen.